domingo, 25 de noviembre de 2012

Informe Econòmic i Social de les Illes Balears. Relació d’autors (2000)


Direcció:
Miquel Alenyà Fuster

Coordinació:
Andreu Ramis Puig-gros

Economia
Pere Albertí Huguet
Antoni Barceló Veny
Esteve Bardolet Jané
Margalida Català Rosselló
Antonio Fleixas Antón
Miquel Fuada Aiguader
Jaume Gelabert Vich
Carles Manera Erbina
Joan Mir Obrador
Pere Miralles Cerdà
Ferran Navinés i Badal
Jaime Olascoaga Ensenyat
Antoni Riera Font
José A. Roselló Rausell
Miquel Alenyà Fuster
Estudis Socials i Econòmics de Sa Nostra

Medi ambient
Antoni Riera Font
Bartomeu Tomàs Vives
Guillem X. Pons Buades

Societat
Pere Albertí Huguet
Antoni I. Alomar Canyelles
Pere J. Barceló Obrador
Maria Antònia Carbonero Gamundí
Andreu Horrach Torrens
Ferran D. Lluch Dubon
Manuel Pelarda Ferrando
Ladislao Roig Bustos
Bernat Sureda Garcia
Jaume Sureda Negre
Macià Tomàs Salvà

Cultura
Magdalena Aguiló Victory
Joan Arrom Nadal
Rafel M. Creus Oliver
Pere Estelrich Massutí
Miquel Fuada Aiguader
Antoni Ginard Bujosa
Joan Mas i Vives
Montserrat Mascaró Pons
Eva Mulet Velasco
Francisca Niell Llabrés
Andreu Ramis Puig-gros
Cristina Ros Salvà
Pere Rosselló Bover
Jaume Vidal Amengual

Assessorament lingüístic
Àngel Àlvarez Garí
Jeroni Salom Pons
Esther Alcover Mestre
Coloma Borràs Cerdà

Disseny gràfic, infografies i maquetació
Di7 Comunicació

Impressió
Planigràfica Balear S.L.

Dipòsit legal: PM-1984-2001

(Nota:  la informació que recull el present escrit és una transcripció literal de la que s’ofereix a les pàgines 4 i 594 de l’Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2000).

No hay comentarios:

Publicar un comentario