domingo, 21 de febrero de 2010

L’Associació d’Artistes Pintors (1910-1914)

El Cercle de Belles Arts, societat creada per fusió del Foment de la Pintura i l’Escultura i el Saló Beethoven, va iniciar les seves activitats el desembre del 1904 amb la inauguració de la seva seu social, ubicada al carrer Constitució, número 12 (avui Passeig del Born).

La bona marxa de la societat i de les vendes de pintura i escultura pel sistema d’exposicions - sorteigs va animar la Junta Directiva a proposar l’adquisició d’un local espaiós i gran, de dues plantes, a l’edifici en construcció al carrer de la Marina (avui Antoni Maura), situat al costat del Teatre Líric. La iniciativa va ser aprovada, però sorgiren divergències quan es va proposar l’emissió d’un emprèstit, divisible en títols a adquirir pels socis. L’elevat import del deute i les escasses possibilitats de la seva col·locació varen fer que la societat es veiés abocada a una situació delicada i turbulenta. Les activitats es varen paralitzar temporalment, mentre augmentava el descontentament entre els socis. Un grup d’ells va acordar la creació d’una nova societat, que es regiria d’acord amb principis de màxima austeritat, prudència i control de costos.

El 12 de gener del 1910, es féu pública la notícia de la propera constitució d’una nova societat dedicada a l’organització mensual d’exposicions - sorteigs. Per estalviar despeses no tindria local propi i les exposicions es farien a l’òptica de can Lassalle, del carrer de Sant Nicolau, núm. 31, de Palma.

Es va acordar que la societat es diria Associació d’Artistes Pintors. Legalment constituïda, en va ser elegit president Ricard Roca Amorós (1849-1918), antic president (1904-09) del Cercle de Belles Arts, industrial de prestigi, afeccionat a la pintura i l’escultura i amic personal de William Degouve. Per al càrrec de tresorer va ser elegit Manuel Cirer Arbona (1860-1940), metge, activista cultural i afeccionat a les Belles Arts. El càrrec de secretari el va ocupar Pere Giménez.

S’incorporaren a la nova societat els pintors Vicenç Furió, Francesc Rosselló, Llorenç Cerdà, Joan Pizà, Gaspar Terrassa, Antoni Gelabert, Pere Càffaro, Miquel Arcas, Joan Bauzà i Pilar Montaner. El dia 1 d’abril de 1910 es va inaugurar la primera exposició. La societat va desplegar una activitat regular i sense incidències fins que es produeix l’esclat de la Primera Guerra Mundial, el 1914.

Els pintors Antoni Ribas Oliver, Joan Fuster Bonnin, Joan Pellicer, Jordi Anckermann Ribas, Josep Pons Frau, Antoni Ribas Prats, Vicenç Llorens i l’escultor Joan Grauches, es mantingueren fidels al Cercle de Belles Arts. Consideraven exagerades les idees d’estalvi de costos, no els agradava la renúncia a uns locals adequats i pensaven que era innecessària la ruptura amb una entitat reconeguda i arrelada com el Cercle de Belles Arts. Els vuit artistes esmentats varen decidir assumir la gestió de l’entitat, a la qual tots ells hi dedicaren temps i esforços amb l’objectiu de redreçar la situació del Cercle. La societat es traslladà a uns locals modests del carrer Constitució i inicià una nova singladura. Tot seguit, l’abril del 1910, es reprengué l’organització de sorteigs mensuals.

Entre 1910 i 1914, la competència entre les dues societats animà el mercat, la qual cosa féu possible la viabilitat d’ambdues durant un temps, per bé que amb problemes per a les dues. La rivalitat inicial es dissipà progressivament i alguns membres de l’Associació d’Artistes Pintors, com ara Joan Bauzà, participaren en les exposicions del Cercle de Belles Arts.

L’arribada a Mallorca d’Anglada i d’un grup nombrós d’amics i deixebles seus va contribuir a fer més patents i propers els problemes derivats de la guerra i aportà noves preocupacions associades a l’ampliació i diversificació de l’oferta de pintura a l’Illa en el marc d’un mercat reduït i poc actiu. La reducció de les vendes i les incerteses del moment feren que l’Associació d’Artistes Pintors es veiés enfrontada a problemes de viabilitat i decidís cercar aixopluc en una societat més potent. El mateix feia aleshores el Cercle de Belles Arts, afectat per problemes similars.

El Veloç Sport Balear (“el Veloç”), ubicat al carrer Constitució (Passeig del Born), va escoltar les inquietuds i els desigs de l’Associació d’Artistes Pintors i del Cercle de Belles Arts. Els va proposar que l’Associació d’Artistes Pintors fos absorbida pel Cercle de Belles Arts, per tal que el Veloç pogués absorbir el Cercle de Belles Arts en una única operació, que es va fer efectiva el dia primer de gener de 1915. El Veloç va crear aleshores una secció de pintura i escultura, a la qual va donar el nom de Cercle de Belles Arts.

Palma, 21-II-2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario