domingo, 7 de octubre de 2012

Jaume Galmés Tous “Rotana” (Manacor, Mallorca, 12 de setembre de 1929 – 29 de setembre de 2012)

Enginyer agrícola, impulsor i divulgador de la renovació i modernització de l’agricultura i la ramaderia de Mallorca. Fa els primers estudis i el batxillerat a Manacor i a Barcelona obté el títol d’enginyer tècnic agrícola. De retorn a Mallorca es preocupa per la implantació de tècniques modernes de conreu i de gestió ramadera, amb especial dedicació al ramat oví. En els anys 60 s’incorpora a la plantilla de la Caixa de les Balears “Sa Nostra” com a tècnic agrícola. Assumeix la direcció (1973) de la finca experimental de Sa Canova (Sa Pobla), propietat de Sa Nostra, i de la secció agrícola de la seva Obra Social (1968). Imparteix nombroses xerrades, conferències i jornades orientades a divulgar entre els pagesos l’ús de noves tècniques encaminades a augmentar la productivitat i la rendibilitat de les explotacions agràries. Estudia i divulga informació i coneixements sobre l’adaptació de l’agricultura mallorquina a les exigències de les PAC de la Comunitat Europea. A la finca de Sa Canova experimenta amb bons resultats el conreu de l’olivera arbequino, que produeix una oliva de molt baix índex d’acidesa i de maduració primerenca, força apreciada pels fabricants locals d’oli, sobretot d’oli verjo. També hi instal·la hivernacles per comprovar i mostrar els resultats de conreus forçats de flors, verdures i hortalisses. Mitjançant tècniques diverses obté productes d’hota millorats. També treballa conreus tradicionals. Col·labora amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) en les tasques d’experimentació que desplega. D’altra part, introdueix a la finca una secció dedicada a l’ensenyament als escolars del cicle agrícola, el cicle de l’aigua i l’observació meteorològica. El febrer del 1969 fa part del grup inicial, de quatre especialistes, que elabora per encàrrec de Carles Blanes Nouvilas, director general de Sa Nostra (1968-1994), el primer informe econòmic (referit al 1968) que publica l’entitat. En la seva primera edició l’informe s’adjunta com annex de la Memòria anual, per continuar després en forma de llibre anual independent, d’àmplia difusió en els anys 70, 80 i 90. Continua en aquesta comesa fins a la seva jubilació el 1996. Publica diversos treballs, com ara el titulat “Present i futur de l’activitat agropecuària davant la CEE” (Papers de sa Torre, Ajuntament de Manacor, 1995). Va ser president de l’Associació de criadors d’oví de Mallorca. Persona oberta, modesta i afectuosa, apassionada pels temes del camp, interessada en la gestió posada al dia de les explotacions agràries i dotada de les virtuts d’un bon comunicador dins l’àmbit de la pagesia, exerceix una gran influència en el món agrícola i ramader de Mallorca en els anys 70, 80 i primers 90 del segle passat. El recull dels seus informes anuals constitueix un compendi de gran interès sobre l’evolució del sector primari de l’illa, l’anàlisi dels seus problemes de fons, la variació de la composició del producte i la proposta de vies de solució. Casat amb Maria Medina Riera i pare d’una filla, Margalida, ens deixà, als 83 anys, el passat dia de sant Miquel, darrer de l’any agrícola.