sábado, 24 de noviembre de 2012

Informe Econòmic i Social de les Illes Balears. Els primers 33 anys

Informe anual sobre la situació i el comportament de l‘economia de les Balears. El 1968, Caixa de Balears Sa Nostra, inicia la publicació i l’edita (1968-72) com a annex d’introducció de les memòries anuals de l’entitat. Està integrat per un conjunt d’articles sobre l’evolució anual dels principals sectors de l’economia de les Illes i una introducció que aporta la visió global de l’any amb relació a anys anteriors i amb relació a l’economia internacional i espanyola. La primera edició consta de quatre capítols: comerç exterior, agricultura, turisme i indústria.

El 1973 s’inicia la publicació separada de l’informe. El seu primer títol, “Evolució econòmica. Les Balears”, es transforma el 1989 en “Evolució econòmica de les Balears”. Des del 1974, l’edició corre a càrrec de Caixa de Balears i Banca Catalana, encara que entre 1975 i 1982, hi participa també el Banc Industrial de Catalunya. L’obra, segons el format inicial de 1968, aplega articles signats de diversos autors i és dirigida successivament per Pere Costa (1973-76), Miquel Alenyà (1977-82), Alonso Ramallo (1983-88) i Miquel Alenyà (1989-2000). Des del 1973 les edicions anuals es fan sota la supervisió dels Serveis d’Estudis de les dues entitats editores, dirigits per Artur Saurí del Río (Banca Catalana) i per Alonso Ramallo i Miquel Alenyà (Sa Nostra). Entre 1973 i 1994 es presenta en dues edicions, una en català i una alta en castellà i té un tiratge conjunt de tres mil exemplars. A partir del 1995 es publica una edició única en català.

La col·laboració entre Caixa de Balears i Banca Catalana es manté fins al 1997. Entre 1998 i 2000 Caixa de Balears Sa Nostra assumeix en solitari la realització i publicació de l’informe, que adopta un títol nou, “Informe Econòmic i Social de les Illes Balears”. El pressupost de l’obra passa de 18.000 ptes. el 1968 a 25.000 euros el 2000.

Els actes públics de presentació de l’informe anual, són presidits habitualment pels presidents de Sa Nostra, de Banca Catalana, del Govern i del Consell Insular de Mallorca, acompanyats del Conseller d’Economia i Hisenda del Govern. Constitueixen un esdeveniment social de gran ressonància. La presentació inclou entre 1978 i 1982 i entre 1989 i 2000 un parlament sobre el comportament de l’economia a les Balears durant l’any en curs. En el parlament corresponent a l’acte de presentació que té lloc el novembre de 1993, a la Sala Atenea de l’Hotel Palas Atenea (Palma), es comunica que a les Balears s’ha iniciat la fase de recuperació econòmica que deixava enrere la crisi econòmica que començà el 1989. L’anunci constitueix una sorpresa que mobilitza el mitjans de comunicació i provoca un cert impacte a l’opinió pública.

A partir del 1992 es fan tres presentacions públiques, una a cada una de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. El 2000 la tirada és de dos mil exemplars. El novembre de 2001, amb motiu de la presentació de l’informe del 2000, s’acomiada l’equip tradicional amb el propòsit d’iniciar una nova etapa.


(Actualització i ampliació de l’entrada “Evolució Econòmica de les Balears” de la Gran Enciclopèdia de Mallorca)

Informe Econòmic i Social de les Illes Balears

Col·laboradors (1968-2000)

Aguiló Victory, Magdalena
Albertí Huguet, Pere
Alenyà Fuster, Miquel
Alomar Canyelles, Antoni I.
Amer Riera, Mercè
Antich Salas, Magí
Armet Argemí, Lluís
Arrom Nadal, Joan
Barahona Bibiloni, Àngel
Barceló Obrador, Pere J.
Barceló Veny, Antoni
Bardolet Jané, Esteve
Buchens Adrover, Paulí
Campins Colom, Antoni
Carbonero Gamundí, M. Antònia
Casasnovas, Andreu
Català Rosselló, Margalida
Centre d’Iniciativa i Turisme d’Eivissa i Formentera
Costa Porto, Pere
Creus Oliver, Rafel M.
Cuéllar Vega, Carles
De Cisneros González, José Ignacio
Olesa Socias, Josep Lluís
Estelrich Massutí, Pere
Fleixas Antón, Antonio
Fortesa Oliver, Miquela
Fuada Aiguader, Miquel
Galmès Tous, Jaume
Gambús Saiz, Mercè
Garau Jaulin du Seutre, Víctor
Gelabert Vich, Jaume
Ginard Bujosa, Antoni
Horrach Torrens, Andreu
Jaume Miralles, Joan
Lluch Dubon, Ferran D.
López Casasnovas, Guillem
Manera Erbina, Carles
Mas i Vives, Joan
Mascaró Pons, Montserrat
Mascaró Pons, Pere
Mestre Ramis, Joan
Mir Obrador, Joan
Miralles Cerdà, Pere
Montserrat Moll, Antoni
Mulet Sans, Josep Llorenç
Mulet Velasco, Eva
Nadal d’Olives, Josep F.
Navinés Badal, Ferran
Niell Llabrés, Francisca
Oliveras Samitier, Josep
Pascual Galmés, Antònia
Pelarda Ferrando, Manuel
Pons Aguirre, Cèlia
Pons Buades, Guillem X.
Ramallo Massanet, Alonso
Ramis Puig-grós, Andreu
Raurich, Josep
Ribas, Frederic
Riera Font, Antoni
Roig Bustos, Ladislao
Ros Salvà, Cristina
Roselló Rausell, José A.
Rosselló Bover, Pere
Rotger Rabassa, Vicenç
Salvà Alloza, Bernat
Salvà Mut, Francesca
Sánchez Allès, Josep Lluís
Santacana, Mercè
Sastre Albertí, Antoni
Sastre Albertí, Francesc
Saurí del Río, Artur
Societat d’Història Natural de les Illes Balears
Sureda Garcia, Bernat
Sureda Negre, Jaume
Tomàs Salvà, Macià
Tomàs Vives, Bartmeu
Valcaneras Jaume, Francesc
Vegas Alonso, Luis
Vidal Amengual, Jaume
Servei d’Estudis de Banca Catalana
Servei d’Estudis i Programació Tècnica i Econòmica (SEPTE)
Servei d’Estudis Socials i Econòmics de Sa Nostra.


Nota (La present relació recull els noms de les persones que una o més vegades varen publicar col·laboracions a l’Informe econòmic (Sa Nostra), a ”Evolució econòmica de les Balears" (Sa Nostra i Banca Catalana) o a "Informe econòmic i social" (Sa Nostra) en alguna de les edicions que comencen el 1968 i acaben el 2000. L’Informe econòmic i social de Sa Nostra entre el 2001 i el 2011 és realitzat pel Centre de Recerca Econòmica (CRE), que desapareix el novembre de 2012).