sábado, 14 de septiembre de 2019

Martina Alenyà, vídua de Berenguer Alenyà (Alcúdia, 1437c - 1492)

Martina Alenyà, filla d'Antoni i Joaneta, nasqué a Alcúdia el 1437c. Es casà amb Berenguer Alenyà el 1455c.

Martina Alenyana i el seu marit Berenguer Alenyà varen ser pares de quatre fills (Berenguer, Antoni, Joan i Guillem) i de quatre filles (Rafela, Joaneta, Martina i Lluca).

Restà vídua de Berenguer Alenyà el 1485c.

Martina Alenyana, vídua de Berenguer Alenyà, amb data del 14-IX-1488, féu donació a Joan Alenyà d'un casal. El dit Joan Alenyà era fill seu i del seu marit difunt. El casal esmentat, ocupat per Joan Alenyà, era tingut en alou reial i a cens de 24 sous que s'havien de pagar a Joan Prebau el dia de Sant Ambrós. Berenguer i Antoni Alenyà, els dos fills majors, germans entre ells i del donatari Joan Alenyà, fills de Martina i del seu marit difunt, prestaren el seu consentiment perquè llur mare fes la donació indicada.

Martina Alenyana, vídua de Berenguer Alenyà, féu el seu testament el dia 10-IX-1492. Deixà llegats als seus fills Berenguer, Joan, Joaneta, Martina i Lluca i al seu nét Berenguer, fill de Guillem. Instituí hereu universal de la resta dels seus béns el fill Antoni, que portava el nom de l'avi matern.

Quan morí el seu marit (1485c), assumí les funcions de cap de la família. El fet que la família era gran i que el respecte que inspirava a tots els seus era notori, li atorgaren prestigi i admiració. Morí poc després de fer testament (10-IX-1492). Aleshores tenia uns 55 anys.

El seu fill Joan homanatjà la memòria de la mare donant el nom de Martí al seu fill menor, que exercí els oficis d'escrivent i de candeler o cerer.Sor Francina Alenyà Trullols (1565 c - 1620 c)


Nasqué a Alcúdia el 1565c. Era filla del matrimoni format per Joan Alenyà Font (a) Verro i Maria Trullols. El seu pare, natural d'Alcúdia, era fill de Joan Alenyà (a) Canyet. La seva mare era natural de Manacor. En el baptisme rebé el nom de Francina en homenatge a la seva àvia paterna, Francina Font.

Professà com a monja del Convent i Monestir de Ntra Senyora de la Misericòrdia de Palma. La comunitat constava aleshores de més de trenta religioses.

Fou elegida Priora del Monestir esmentat. Consta que l'any 1594 ocupava el càrrec indicat.

El fet anterior donà lloc a una denúncia d'impuresa de sang que provocà un procés civil sobre netedat de sang dels seus llinatges (1595 c) en el qual intervingueren com a testimonis el Sr. Alfons Torrella, donzell de Mallorca; Caterina Alenyà, vídua del discret Pere Bennàssar, notari; i el discret Doménec Alenyà, notari. Val a dir que el Sr. Alfons Torrella manifestà que els pares d'ella havien treballat a casa seva. Caterina confessà que ella era familiar de la denunciada. Altrament el notari Doménec Alenyà explicà que era cosí-germà de Joan Alenyà, pare d'ella. Els documents del procés es conserven a l'Arxiu Diocesà de Mallorca (ADM, signatura 17-9-12, secció de causes civils).

Posteriorment, la mare Priora va ser sor Joana Olesa. A l'ARM es conserva en el protocol del notari Doménec Alenyà un document, datat el 15-III-1595, que refereix els extrems exposats (ARM, signatura A-401, secció de notaris, full 94).