domingo, 25 de noviembre de 2012

Informe Econòmic i Social de les Illes Balears. Relació d’autors (2000)


Direcció:
Miquel Alenyà Fuster

Coordinació:
Andreu Ramis Puig-gros

Economia
Pere Albertí Huguet
Antoni Barceló Veny
Esteve Bardolet Jané
Margalida Català Rosselló
Antonio Fleixas Antón
Miquel Fuada Aiguader
Jaume Gelabert Vich
Carles Manera Erbina
Joan Mir Obrador
Pere Miralles Cerdà
Ferran Navinés i Badal
Jaime Olascoaga Ensenyat
Antoni Riera Font
José A. Roselló Rausell
Miquel Alenyà Fuster
Estudis Socials i Econòmics de Sa Nostra

Medi ambient
Antoni Riera Font
Bartomeu Tomàs Vives
Guillem X. Pons Buades

Societat
Pere Albertí Huguet
Antoni I. Alomar Canyelles
Pere J. Barceló Obrador
Maria Antònia Carbonero Gamundí
Andreu Horrach Torrens
Ferran D. Lluch Dubon
Manuel Pelarda Ferrando
Ladislao Roig Bustos
Bernat Sureda Garcia
Jaume Sureda Negre
Macià Tomàs Salvà

Cultura
Magdalena Aguiló Victory
Joan Arrom Nadal
Rafel M. Creus Oliver
Pere Estelrich Massutí
Miquel Fuada Aiguader
Antoni Ginard Bujosa
Joan Mas i Vives
Montserrat Mascaró Pons
Eva Mulet Velasco
Francisca Niell Llabrés
Andreu Ramis Puig-gros
Cristina Ros Salvà
Pere Rosselló Bover
Jaume Vidal Amengual

Assessorament lingüístic
Àngel Àlvarez Garí
Jeroni Salom Pons
Esther Alcover Mestre
Coloma Borràs Cerdà

Disseny gràfic, infografies i maquetació
Di7 Comunicació

Impressió
Planigràfica Balear S.L.

Dipòsit legal: PM-1984-2001

(Nota:  la informació que recull el present escrit és una transcripció literal de la que s’ofereix a les pàgines 4 i 594 de l’Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2000).

Informe Econòmic i Social de les Illes Balears. Presentació (1998)


El mes de febrer del 1969, Carles Blanes Nouvilas, aleshores director general de Sa Nostra, va convocar al seu despatx quatre professionals de les illes als quals va exposar el propòsit de Sa Nostra de publicar un informe anual sobre l’economia de les Balears. Els va demanar el seu parer sobre el projecte i la seva disposició a col·laborar-hi. Tots coincidiren a valorar l’oportunitat de l’informe, a manifestar la seva opinió positiva sobre la viabilitat del projecte i a oferir la seva col·laboració. Atès això, els va comanar la realització dels quatre capítols que varen integrar el primer informe, referit a l’any 1968. L’economista Pere Costa Porto es va encarregar del capítol de comerç i balança comercial, Jaume Galmès Tous va fer el d’agricultura, Andreu Casasnovas Marquès va realitzar el de turisme i Miquel Alenyà Fuster va elaborar el d’indústria. L’informe va tenir una extensió de 36 pàgines, amb quadres i il·lustracions, i es va publicar com a annex previ de la Memòria anual del 1968 de Sa Nostra.

La bona acollida de l’informe va permetre que el projecte tengués continuïtat i s’ampliés l’any següent amb la incorporació de tres nous autors; Vicenç Rotger Rabassa (indústria), Joan Jaume (ramaderia) i el Centre d’Iniciatives i Turisme d’Eivissa i Formentera. Així, l’Informe del 1969, que es va publicar sota el títol de “Conjuntura econòmica de les Balears”, va constar de 47 pàgines, amb quadres i il·lustracions.

Basant-se en dos anys d’experiència, l’informe del 1970, que es va enriquir amb la incorporació de dos nous autors, Alonso Ramallo Massanet i Víctor Garau Jaulin du Seutre, va fer una anàlisi més detallada i exhaustiva de l’evolució econòmica balear. Consegüentment, es va ampliar la seva extensió, que va passar a ocupar 85 pàgines, amb quadres, il·lustracions i gràfics. L’informe del 1971, en la línia de l’any anterior, va comptar amb la col·laboració com a autor de l’economista Carles Cuéllar Vega.

Els informes dels anys 1972 i 1973, que es varen publicar sota el títol d’Informe econòmic, varen incorporar sengles apartats dedicats a l’anàlisi de la conjuntura econòmica de les Balears, tot deixant definit l’índex que l’obra va mantenir durant 26 anys (1972-97).

A partir del 1974, en col·laboració amb Banca Catalana (1974-97) i Banc Industrial de Catalunya (12975-84), .l’informe es va editar separadament, sota el títol d’Evolució econòmica. Les Balears, tot iniciant una segona etapa d’estabilitat, que es va consolidar a l’edició del 1989 i següents i es va refermar definitivament a l’edició del 1996, publicada sota el títol d’Evolució econòmica de les Illes Balears. Al llarg ‘aquests anys es varen incorporar al grup d’autors Paulí Buchens Adrover, Antoni Campins Colom, Catalina Mercè Amer Riera, Guillem López Casasnovas, Joan Mestre Ramis, Bernat Salvà Alloza, Àngel Barahona Bibiloni, Antoni Sastre Albertí, Francesc Sastre Albertí i Magí Antich Salas, per citar només aquells que, per raons diverses, no figuren a la relació d’autors de l’edició d’enguany.

Prenent com a base trenta anys d’experiència i sota un nou títol, Informe econòmic i social de les Illes Balears, l’informe anual del 1998 es presenta renovat i engrandit, atenent els canvis i l’ampliació de la demanda d’informació dels agents socials de les illes. En aquest sentit, hem incorporat als tradicionals capítols d’economia tres nous apartats: un està dedicat al medi ambient, un altre analitza diversos vessants de la realitat social i un tercer s’ocupa de fer una aproximació al balanç anual de l’art i la cultura.

D’altra banda, dins l’apartat d’economia presentam tres epígrafs dedicats a l’anàlisi monogràfica i individualitzada de l’evolució econòmica de Menorca, d’Eivissa i Formentera i de Mallorca. D’aquesta manera, donam compliment a un objectiu llargament desitjat, al qual hem dedicat temps i esforços de preparació durant tres anys. Sobre la base de la feina feta, avui ens és possible presentar una anàlisi prou extensa, qualificada i detallada, per bé que millorable, del comportament econòmic específic de cada un dels tres conjunts insulars de les Balears.

Volem fer constar el nostre agraïment als autors que s’han incorporat amb tasques noves a l’edició d’engany, als autors d’anys anteriors, al Gabinet d’Estudis Socials i Econòmics, a Di7 Comunicació, a l‘eficaç servei d’assessorament lingüístic que en ha donat Àngels Àlvarez Garí i a tots els col·laboradors.

També volem fer constar el nostre agraïment, per la seva col·laboració, a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera i de Menorca.

Amb el suports d’autors i col·laboradors en ha estat possible diversificar i ampliar el treball amb el desig de contribuir al proveïment de la informació global que la societat de les illes necessita en el marc del seu procés d’avenç i de superació.


Sa Nostra

(Nota: el present escrit és la transcripció literal de la presentació que es va publicar com a introducció a l'edició de 1998 de l'Informe Econòmic i Social)