domingo, 2 de junio de 2013

Dades i rectors de la parròquia de Santa Catalina Thomàs (Palma)

Dades rellevants:

El 22 de juny de 1930 Pius XI signa la bul·la papal de canonització de la beata Catalina Thomàs.

Constitució canònica de la parròquia: 13 d’abril de 1938 (Bisbe Josep Miralles Asbert).

Benedicció de la seu provisional en el carrer Pons i Gallarza (actual edifici de l’Hospital de la Creu Roja): 27 de juliol de 1938.

Trasllat a un nou local provisional en el carrer Alfons el Magnànim (actual edifici de l’Hospital de la Creu Roja), cedit pel seu propietari Andreu Buades Ferrer: desembre de 1938.

Impartició del sagrament de la confirmació als nadons de la parròquia: 20 de maig de 1940 (Bisbe Josep Miralles Asbert).

Benedicció de la primera pedra de l’edifici definitiu de la parròquia: 16 de febrer de 1941.

Nomenament de Francesc Jaume Ferrer com a rector de la parròquia: 31 d'octubre de 1941.

Trasllat del sagrari amb processó des del local provisional al local ubicat en els baixos de l’actual casa del rector: 18 de juliol de 1944.

Benedicció del temple de nova planta: 9 de maig de 1954 (Bisbe Joan Hervàs Benet).

Celebració del 50è aniversari: 13 d’abril de 1988.

Missa solemne de clausura del 75è aniversari: 18 de maig de 2013 (Bisbe Xavier Salinas Vinyals).


Vicari encarregat i rectors:

Francesc Jaume Ferrer, vicari encarregat (1938-1941)
Francesc Jaume Ferrer (1941-1969)
Sebastià Capó Leal (1969-1974)
Pere-Joan Llabrés Martorell (1974-1986)
Miquel Orell Sureda (1986-2001)
Ramon Lladó Rotger (2001-actual.)


Han estat vicaris de la parròquia:
Jaume Daviu Romaguera
Brtomeu Ferrer Ordinas
Miquel Alomar Esteve
Jaume Pons Canyelles
Joan Bisellach Llompart
Jaume Fortesa Roca
Cil Buele Ramis
Jaume Canyelles
Jaume Vives Canyelles
Pere Llabrés Martorell
Jaume Capó Leal
Vicenç Orvay Ribas
Josep Amengual Batle (M.SS.CC)
Joan Martorell Mir
Antoni Guillem Gómez Serra
 Etc.                                              

Bibliografia

Amalia ESTABÉN, “75 aniversario de la parroquia de Santa Catalina Thomás”, Última Hora, 2-VI-2013, Palma.

AADD, “50è aniversari de la parròquia de Santa Catalina Thomàs i barriada Bons Aires (1938-1988)”, Conselleria d’Educació i Cultura, Govern Balear, 118 pàg., Palma, 1988.

Pere LLABRÉS MARTORELL, “Sor Catalina Tomàs, la nostra santa”, 64 pàg., Palma, 1980