sábado, 31 de mayo de 2014

Francesc de Paula Barceló i Combis (Peratallada, Girona, 22 de setembre de 1820 – Palma, 4 de setembre de 1889)

Metge i naturalista. Es llicencia en ciències i en medicina a la Universitat de Barcelona (1846). Després d'exercir la medicina durant un temps, decideix dedicar-se a l’ensenyament. Guanya per oposició la càtedra de física i química de l’Institut Balear. El seu nomenament porta la data 25 de  d'octubre de 1847.Passats uns anys decideix accedir a la càtedra de ciències naturals del mateix centre, que ocupa juntament amb la de física durant un temps. Des del 1856 ocupa la càtedra de química aplicada a les arts de l’Escola Industrial agregada a l’Institut i és elegit secretari de l’Institut. Els seus treballs d’investigació es focalitzen a les Illes Balears. Publica Flora de las Islas Baleares (1879-1881), Apuntes para una flora de las Islas Baleares (1867), Catálogo metódico de las aves observadas en la Islas Baleares i altres treballs. Col·labora amb revistes científiques amb catàlegs d’aus, peixos, mol·luscs, rèptils i mamífers de les Balears. La seva obra Flora Balear és declarada de mèrit reconegut i de reconeguda utilitat per Reial Ordre de 22 d’agost de 1882, previ dictamen del Consell d’Instrucció Pública. És director de l’Estació Meteorològica de Palma, president de la secció de Ciències i Lletres de la Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç, vocal de la Junta Provincial d’Estadística de les Balears des de la seva constitució el 1857, vocal naturalista de la Junta de Pesca i Piscicultura de Mallorca (1875), etc. És designat membre corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències (Madrid), de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona (1882), de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma, de la Societé Botanique de França i de la Societat Espanyola d’Història Natural. És soci de mèrit de la Reial Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País i és guardonat amb el títol de cavaller de l’Ordre de Carles III. Fa part de la relació de professors il·lustres de l’Institut Ramon Llull del 1954. Des del 1924 un carrrer de Palma duu el seu nom. Té una entrada a la GEM.Bibliografía

GEM, 2, 12.

Baleópolis.blogspot.com. Francesc de P. Barceló i Combis.

Joan POU MUNTANER. “Noticias y relaciones ....”, t.VII, pàg. 323-325, Palma, 1987.


No hay comentarios:

Publicar un comentario